top of page

Algemene voorwaarden DES Elektrotechniek

Algemene voorwaarden DES Elektrotechnieken

Laatst bijgewerkt: 09/04/2024

1. Algemeen

1.1 Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring aandachtig door. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door Diego Electrical Solutions aan de cliënt en op alle overeenkomsten ter zake van uitvoering van werk, leveringen van zaken en/of diensten of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Diego Electrical Solutions.

1.3 Diego Electrical Solutions wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden van de hand.

1.4 Onder "cliënt" wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Diego Electrical Solutions in contact treedt, die enige vorm van overeenkomst met Diego Electrical Solutions sluit, die producten wenst te kopen of koopt/diensten wenst en aan wie Diego Electrical Solutions producten ter beschikking stelt op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

2. Aanbod

2.1.  Alle aanbiedingen -in welke vorm ook gedaan- zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de cliënt mogelijk te maken.

 

2.3. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd, regie of aanneemsom.

2.4 Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen cliënt en Diego Electrical Solutions een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.

2.5 Bij de prijsvormingsmethode regie doet Diego Electrical Solutions een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen.

2.6 Indien Diego Electrical Solutions een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, al dan niet onder bijleveren van materialen, van de cliënt op regie­basis heeft aanvaard, dan is de administratie van Diego Electrical Solutions bepalend voor het aantal gewerkte uren en verwerkte materialen.

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht cliënt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.8 Diego Electrical Solutions heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan koper.

2.9 Alle prijzen zijn exclusief de geldende BTW, tenzij anders aangegeven.

 

2.10 Typefouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Adviezen en tekeningen

3.1. Adviezen worden door Diego Electrical Solutions naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Diego Electrical Solutions waarbij iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid en volledigheid daarvan is uitgesloten.

3.2. Door Diego Electrical Solutions verstrekte tekeningen, schema's en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Diego Electrical Solutions. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van tekeningen, schema's e.d. welke waar dan ook voorkomt is Diego Electrical Solutions niet aansprakelijk.

4. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

4.1. Diego Electrical Solutions heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

4.2. Onder omstandigheden die niet door Diego Electrical Solutions te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

5. Omvang van het werk

5.1. Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

6. Wijzigingen in het werk

6.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als

 •   A. Er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek

 •   B. De door cliënt verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid

 •   C. Van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken

6.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

 • Onoordeelkundig gebruik

 •  Niet of niet juist onderhoud

 •  Installatie, montage of reparatie door cliënt of door derden

Artikel 7: Uitvoering van het werk

7.1 Cliënt zorgt ervoor dat Diego Electrical Solutions zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen zoals:

 • Gas, water en elektriciteit

 • Verwarming

7.2 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal of verbranding of beschadiging aan zaken van Diego Electrical Solutions, van cliënt en/of derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

7.3 Cliënt is aansprakelijk voor alle voor Diego Electrical Solutions uit de vertraging voortvloeiende schade.

 

Artikel 8: Oplevering van het werk

8.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 •   A.  Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd

 •   B.  Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

 •  C.  Cliënt heeft getekend voor "werk gereed"

8.2 Cliënt vrijwaart Diego Electrical Solutions voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 

Artikel 9: Bekabeling en brandklasse

Berekening van type kabel zal in overleg met cliënt worden vastgesteld en als eerste vastgelegd op, door cliënt afgetekende, werkbon. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de berekening van de brandklasse waar hij denkt dat het gebouw zich in bevind.

 

Artikel 10: Garantie

10.1 Diego Electrical Solutions verleent alleen op door haar geleverde zaken garantie indien en voor zover deze door haar leveranciers wordt verleend.

10.2 Cliënt kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Diego Electrical Solutions heeft voldaan.

10.3 Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

 • Normale slijtage

 • Onoordeelkundig gebruik

 • Niet of niet juist onderhoud

 • Installatie, montage of reparatie door cliënt of door derden

10.4 Garantie is uitgesloten op

 • Gloeilampen, TL lampen, LED-bronnen en spaarlampen.

 • Niet door Diego Electrical Solutions geleverde materialen/ producten

 • Verkeerde berekende brandklasse (CPR)

 • Mismatchen van en niet te updaten software

10.5 Indien bij verlenen van garantie werkzaamheden op hoogte klimmateriaal of ander materiaal benodigd is om bij het product te kunnen komen dan vallen deze extra kosten buiten de garantie en zullen dus voor rekening komen van cliënt.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Diego Electrical Solutions is in alle gevallen beperkt tot de onder punt 10 opgenomen garantieregeling.

11.2 Een eventuele schadevergoedingsplicht van Diego Electrical Solutions is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/diensten waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.

11.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak/dienst, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan cliënt is gefactureerd.

 

Artikel 12: Betaling

12.1 Op geleverde goederen en diensten van Diego Electrical Solutions zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

 • A. Cliënt betaalt eventueel aanwezige materiaalkosten als aanbetaling van het overeengekomen werk

 • B. Cliënt betaalt bij voltooiing van 25% van de werkzaamheden 25% van het vooraf overeengekomen bedrag

 • C. Cliënt betaalt bij voltooiing van 50% van de werkzaamheden 25% van het vooraf overeengekomen bedrag

 • D. Cliënt betaalt bij voltooiing van 75% van de werkzaamheden 25% van het vooraf overeengekomen bedrag

 • E. Cliënt betaalt bij voltooiing van 100% van de werkzaamheden het nog resterend openstaande bedrag dat vooraf overeengekomen is

12.2 Ter voltooiing van het voorgaande zal steeds tussen cliënt en Diego Electrical Solutions overleg worden gevoerd over het te betalen bedrag en de bijbehorende betaaldatum.

12.3 Mochten er tussen cliënt en Diego Electrical Solutions een andere betaalregeling als genoemd in vorige paragrafen worden afgesproken dan is de uiterste betaaldatum 30 dagen na factuurdatum.

12.4 Cliënt is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.

12.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als

 • A. Een betalingstermijn is overschreden

 • B. Cliënt failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt

 • C. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd

 • D. Cliënt (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd

 • E. Cliënt (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

12.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, dient cliënt direct kosten te vergoeden die Diego Electrical Solutions intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. De kosten bedragen tenminste 20% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-, welke vermeerderd zal worden met de geldende BTW.

12.7 Als Diego Electrical Solutions in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van cliënt.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1 Na levering blijft Diego Electrical Solutions eigenaar van geleverde zaken zolang cliënt

 • Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst

 • Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen

13.2 Diego Electrical Solutions is gerechtigd om, indien cliënt betalingsafspraken niet nakomt of naar oordeel van Diego Electrical Solutions betaling van openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. Cliënt is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Diego Electrical Solutions op de geleverde zaken in kennis te stellen.

13.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag cliënt deze niet bezwaren.

13.4 Cliënt verleent middels acceptatie van deze algemene voorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Diego Electrical Solutions om de terreinen en gebouwen van cliënt te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Diego Electrical Solutions op vergoeding van de door Diego Electrical Solutions geleden schade.

13.5 Als Diego Electrical Solutions geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is cliënt verplicht de nieuwgevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

 

Artikel 14: Beëindiging

14.1 Indien cliënt één van zijn verplichtingen jegens Diego Electrical Solutions niet nakomt, door faillissement, surseance of beslaglegging, heeft Diego Electrical Solutions het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.

14.2 Na ontbinding is Diego Electrical Solutions gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en cliënt zal hiertoe alle medewerking verlenen. Diego Electrical Solutions is alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing.

bottom of page