top of page

Privacy beleid DES Elektrotechniek

Privacybeleid DES Elektrotechnieken

Laatst bijgewerkt: 09/04/2024

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken.

Diego Electrical Solutions, gevestigd aan Broekhovenlaan 18, 6191VC Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

www.diegoelectricalsolutions.nl

Broekhovenlaan 18

6191VC Beek

+316 13 17 47 44

Diego Kock is de functionaris gegevensbescherming van Diego Electrical Solutions. Hij is te bereiken via: Diego@Electricalsolutions.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Diego Electrical Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  •  E-mailadres

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Diego@Electricalsolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Diego Electrical Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

5. Geautomatiseerde besluitvorming:

Diego Electrical Solutions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diego Electrical Solutions) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Diego Electrical Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van de lopende relatie die we met u hebben; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

7. Delen van persoonsgegevens met derden:

Diego Electrical Solutions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Diego Electrical Solutions gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diego Electrical Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Diego@Electricalsolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Diego Electrical Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Diego@Electricalsolutions.nl.

 

11. Vragen en klachten:

 Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, stuurt u dan een e-mail aan Diego@Electricalsolutions.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of over hoe wij op uw verzoeken en vragen met betrekking tot privacy reageren, kunt u ook een klacht sturen naar de nationale Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page